Úvodní strana » Články » Organizace výuky v době od 10.5.2021

Organizace výuky v době od 10.5.2021

 

Vážení zákonní zástupci, vážení studenti,

v souvislosti s pokračujícím uvolňováním protiepidemických opatření změnilo MŠMT pravidla provozu škol. Od pondělí 10.5.2021 bude výuka organizována následujícím způsobem:

1) Studenti nižšího gymnázia (prima až kvarta) se vrátí do školy a budou vzděláváni prezenční formou. Uplatněn bude rotační systém (v lichém týdnu se budou prezenčně vzdělávat studenti primy a tercie, v sudém týdnu studenti sekundy a kvarty). Od 10. do 14.5 se budou prezenčně vzdělávat primáni a terciáni, od 17. do 21.5. budou ve škole sekundáni a kvartáni.

2) Platí tedy model, kdy v lichém týdnu budou prezenčně vzděláváni primány a terciáni, zatímco studenti sekundy a kvarty budou pokračovat v distanční formě výuky. V sudém týdnu dojde k „výměně“, takže sekundáni a kvartáni budou ve škole, primáni a terciáni se vrátí k distanční formě výuky.

3) Kombinaci tříd prima s tercií a sekunda s kvartou jsem zvolil z toho důvodu, že právě v těchto třídách se nachází nejvíce sourozenců, takže bude sjednocena forma jejich vzdělávání (sourozenci budou společně ve škole, případně společně doma).

4) Studenti vyššího gymnázia budou i nadále pokračovat v distanční formě vzdělávání.

5) Stále platí, že distančně odučená hodina probíhá formou videokonference a trvá maximálně 30 minut (v případě cizích jazyků maximálně 40 minut). Prezenčně odučené hodiny budou trvat 40 minut. Časový rozvrh výuky bude následující:

 

Distanční forma vzdělávání

Prezenční forma vzdělávání

1. vyučovací hodina

8:00 – 8:30

8:00 – 8:40

2. vyučovací hodina

8:45 – 9:15

8:45 – 9:25

3. vyučovací hodina

9:40 – 10:10

9:40 – 10:20

4. vyučovací hodina

10:25 – 10:55

10:25 – 11:05

5. vyučovací hodina

11:10 – 11:40

11:10 – 11:50

6. vyučovací hodina

12:00 – 12:30

12:00 – 12:40

7. vyučovací hodina

13:20 – 13:50

13:20 – 14:00

8. vyučovací hodina

14:05 – 14:35

 

6) Studenti, kteří se budou vzdělávat prezenčně, musí 2x týdně podstoupit neinvazivní antigenní testy (v pondělí a ve čtvrtek). Testování bude probíhat na chodbě školy v době od 7:30 do 7:45 hod. V 8:00 hod. tak budeme znát všechny výsledky a budeme moci zahájit řádnou výuku. Je tedy důležité, aby se studenti dostavili do budovy školy nejpozději 15 minut před začátkem vyučování.

7) Student nemusí podstoupit testování pokud:

  • Předloží doklad, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19. Zároveň musí prokázat, že již uplynula doba jeho povinné izolace a že od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
  • Předloží doklad s negativním výsledkem POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech poskytovatelem zdravotních služeb (tj. nejčastěji laboratoří).
  • Prokážete se certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19. V tomto případě však od aplikace druhé dávky očkovací látky musí uplynout nejméně 14 dní.


8) Nebude-li student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

9) V případě, že bude mít někdo ze studentů pozitivní výsledek preventivního testu, okamžitě odejde do izolační místnosti (učebna č. 102). Výsledek pozitivního preventivního testu bude telefonicky sdělen zákonným zástupcům. Pozitivně testovaný student počká v izolační místnosti na příjezd svých rodičů, případně se souhlasem rodičů sám opustí budovu školy.

10) V této souvislosti upozorňuji, že zákonný zástupce studenta je povinen informovat o pozitivním výsledku testu ošetřujícího lékaře. Student je povinen v co nejkratší lhůtě podstoupit konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. O výsledku tohoto testu budou zákonní zástupci informovat ředitele školy.

11) Pozitivně testovanému studentovi bude osobní přítomnost na vzdělávání opět umožněna v případě, že doloží negativní výsledek konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

12) Byl-li pozitivně testovaný student dva dny před preventivním testem v kontaktu se spolužáky, musím nahlásit jména všech těchto studentů Krajské hygienické stanici. Předpokládám, že dotyčným studentům bude obratem nařízena karanténa.

13) Pokud student testování nepodstoupí, nebude mu umožněno účastnit se výuky. Jeho absence však bude automaticky omluvena.

14) Všichni studenti musí mít po celou dobu své přítomnosti v budově školy zakrytá ústa a nos respirátorem, případně zdravotnickou obličejovou maskou (rouškou). Toto opatření platí i pro chvíle přestávek.

15) V prvním týdnu po obnovení prezenční výuky nebudou získávány žádné klasifikační podklady (ústní, písemnou či jakoukoli jinou formou). V následujících týdnech budou studenti ve škole testováni podle domluveného časového rámce.

16) Obědy si musí studenti přihlásit prostřednictvím aplikace www.strava.cz, případně telefonicky u vedoucí školní jídelny.

17) V případě dalších organizačních změn budete obratem informováni.
 

Mgr. Petr Dobeš, ředitel školyKontaktujte nás

Gymnázium Roudnice nad Labem Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Sídlo:Havlíčkova 175, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO:  46773754

tel.:  416 83 73 20
email:  gym-rce@seznam.cz
Mapa