Úvodní strana » Poradna » Uvolnění z hodin tělesné výchovy

Uvolnění z hodin tělesné výchovy

Podle novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 50, odst. 2 a  § 67, odst. 2 může ředitel školy ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

V současnosti tedy nestačí přiložit k žádosti o uvolnění z hodin tělesné výchovy výměnný poukaz od lékaře. Ošetřující lékař musí vydat posudek, který má podle vyhlášky č. 98/2012 Sb. (Vyhláška o zdravotnické dokumentaci), příloha 1, část 9 tyto náležitosti:

a) identifikační údaje

  1. posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,
  2. poskytovatele, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele,
  3. lékaře, který posudek jménem poskytovatele vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře,
  4. pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku

b) účel vydání posudku,

c) posudkový závěr,

d) poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání,

e) datum vydání posudku,

f) datum ukončení platnosti posudku, pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Bez tohoto posudku nelze žáka z výuky tělesné výchovy uvolnit. Předepsaný formulář není určen.Kontaktujte nás

Gymnázium Roudnice nad Labem Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Sídlo:Havlíčkova 175, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO:  46773754

tel.:  416 83 73 20
email:  gym-rce@seznam.cz
Mapa