Úvodní strana » Studijní sekce » Maturitní témata » Základy společenských věd

Základy společenských věd

 

 1. Úvod do filosofie (přechod od mýtu k logu, vznik filosofie, metody filosofie, předmět jejího zkoumání, základní obory filosofie, filosofie vs. náboženství, příklady významných filosofických směrů v dějinách) 
 2. Religionistika a mytologie, starověká filosofie a náboženství (starověké mýty a náboženské představy; filosofie staré Indie – brahmanismus, džinismus, buddhismus, filosofie staré Číny – konfucianismus, taoismus) 
 3. Monoteistické náboženské systémy (judaismus, křesťanství, islám – srovnání, podstata jednotlivých náboženských systémů, základní pojmy, Starý a Nový zákon, židovské tradice; sekty a nová náboženství) 
 4. Antická filosofie I (základní filosofické otázky, mytologie, vznik filosofie; kosmologie – mílétská škola, Herakleitos; ontologie, eleaté, pýthagorejský spolek, atomisté; gnoseologie – Sókratés; sofisté) 
 5. Antická filosofie II (metafyzika, Platón – nauka o idejích, představa ideálního státu; Aristotelés – učení o podstatě, základy formální logiky, představa ideálního státu; filosofie helénského období - epikureismus, stoicismus, skepticismus) 
 6. Středověká filosofie (formování středověkého myšlení; středověká filosofie a hlavní filosofické problémy – spor o univerzálie, gnosticismus; patristika – obrany církve, sv. Augustin – teodicea, predestinace; scholastika – P. Abélard – metoda scholastiky, T. Akvinský – vztah víry a rozumu) 
 7. Filosofie a politické myšlení období renesance (rysy renesančního myšlení, šíření myšlenek humanismu a reformace; G. Bruno - monadismus, pantheismus, státoprávní teorie – N. Machiavelli, T. Hobbes, T. More, F. Bacon) 
 8. Filosofie a politické myšlení období baroka a osvícenství (rysy novověkého myšlení s důrazem na gnoseologii – empirismus vs. racionalismus; racionalismus – R. Descartes; senzualismus – J Locke; solipsismus – G. Berkley; skepticismus – D. Hume; rysy osvícenství, I. Kant; J. J. Rousseau – společenská smlouva) 
 9. Filosofie 19. století (charakteristika základních filosofických směrů; idealismus - G. W. F. Hegel; pozitivismus - A. Comte; materialismus – K. Marx; iracionalismus a voluntarismus – A. Schopenhauer, F. Nietzsche; S. Kierkegaard) 
 10. Filosofie 20. století (vymezení hlavních filosofických otázek a problémů, historický kontext; pragmatismus – W. James, filosofie života – H. Bergson, fenomenologie – E. Husserl, J. Patočka, existencialismus – J. P. Sartre, A. Camus, K. Jaspers, filosofie bytí – M. Heidegger, postmoderní filosofie) 
 11. Člověk jako sociální bytost (socializační proces, skupinová struktura společnosti – primární a sekundární skupiny, dav a davové chování, význam plurality skupin, sociální instituce, sociální role, konflikt rolí, strategie při řešení konfliktu)
 12. Vznik a vývoj sociologie, struktura sociologie, sociální vztahy, sociální stratifikace  (vznik a vývoj sociologie, status, prestiž, sociální stratifikace, mobilita, současné třídní dělení společnosti, sociální nerovnost, multikulturalismus a globalizace, rasová, národnostní a náboženská nesnášenlivost, sociální politika) 
 13. Kultura, společenský řád, princip sociální kontroly, sociální interakce a komunikace (znaky a dělení kultury, společenský řád, skupinové normy, deviace, princip sociální kontroly, možnosti prevence, verbální a neverbální komunikace, komunikační šumy) 
 14. Obecné znaky psychického vývoje, biologická determinace lidské psychiky (psychologie jako věda – základní, speciální a aplikované psychologické disciplíny, reflexy – druhy, vnímání – druhy počitků a jejich charakteristika, vjemy, představivost – druhy a funkce, poruchy vnímání a představ) 
 15. Učení, paměť, myšlení a řeč (učení – druhy, fáze, psychologie učení, paměť – stadia, druhy, faktory ovlivňující paměť, pozornost, myšlenkové operace, poruchy myšlení, vývoj myšlení a jazyka, inteligence – druhy a měření inteligence) 
 16. Emotivita, motivace, temperament (emocionalita, citové stavy, poruchy citového života, volní jednání a motivace, potřeby, pudy a jejich poruchy, charakter, temperament – typologie, základní vývojové etapy člověka, zrání osobnosti s důrazem na období pubescence a adolescence) 
 17. Psychologické směry, duševní hygiena (psychologické směry – např. behaviorismus, psychoanalýza, humanistická, kognitivní, analytická psychologie, chování v zátěžových situacích – stres, frustrace, deprivace, klasifikace psychických poruch, metody psychoterapie) 
 18. Mikroekonomie (subjekty ekonomického života, typy ekonomik; chování spotřebitele, poptávka; chování výrobce- ekonomický zisk, nabídka; rovnováha trhu, změny rovnováhy, regulace cen- maximální a minimální cena; dokonalá a nedokonalá konkurence, otevřené trhy) 
 19. Makroekonomie (cíle a nástroje makroekonomie - domácí produkt, zaměstnanost, stabilita cenové úrovně, saldo, měnové kurzy; ekonomická úloha vlády - korekce působení monopolu, fiskální a monetární politika; peníze a bankovní soustava - centrální banka, komerční banky; inflace; hospodářský cyklus; nezaměstnanost) 
 20. Podstata tržní ekonomiky (podnikání jako základ tržní ekonomiky-podnikatelský záměr, právní formy podnikání; marketing, reklamní strategie, ochrana spotřebitele; daně a zákonná opatření; finanční trh – peníze, placení, úvěry, pojištění; osobní finance – domácí rozpočet) 
 21. Politické myšlení, stát a jeho funkce (politologie jako věda, předmět jejího zkoumání, politická kultura, politické strany a hnutí, volební systém ČR, politická participace, stát a jeho funkce, právní stát, dělba moci, druhy státního zřízení, demokracie vs. totalita, ideologie a doktríny) 
 22. Mezinárodní vztahy, mezinárodní organizace (nástroje mezinárodní politiky, mezinárodní ekonomická spolupráce, prostředky mírového úsilí řešení konfliktů, opatření při vyčerpání mírového úsilí, NATO, OSN – vznik, funkce a cíle, organizační struktura, EU – historie vzniku, instituce EU – jejich charakteristika a funkce, ČR a EU) 
 23. Soukromé právo (prameny - Občanský zákoník, odvětví - občanské právo, věcná práva, závazkové právo, dědické právo, rodinné právo - uzavření manželství, okolnosti vylučující uzavření manželství (neplatné a zdánlivé), manželské majetkové právo, zánik manželství, vyživovací povinnosti, určování otcovství, náhradní výchovná péče) 
 24. Veřejné právo (prameny, odvětví - správní právo, ústavní právo – Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, legislativní proces, trestní právo, trestný čin, zásady trestního řízení, podmínky trestní odpovědnosti, okolnosti přitěžující a polehčující, vazební podmínky, druhy trestů, trestání mladistvých, druhy trestné činnosti, průběh trestního řízení) 
 25. Pracovní právo (prameny, pracovněprávní vztahy, vznik, změny a ukončení pracovního poměru, druhy pracovních poměrů, smlouvy konané mimo pracovní poměr, pracovní doba, dovolená na zotavenou, mzda a plat, náhrada mzdy, odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, pracovní podmínky mladistvých, pomoc státu při ztrátě zaměstnání; odbory, kolektivní smlouvy) 

 Kontaktujte nás

Gymnázium Roudnice nad Labem Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Sídlo:Havlíčkova 175, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO:  46773754

tel.:  416 83 73 20
email:  gym-rce@seznam.cz
Mapa