Úvodní strana » Studijní sekce » Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky 2020/2021 (aktualizováno)

Maturitní zkouška se pro všechny žáky středních škol skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní). Aby žák u maturity uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

A) Společná (státní) část MZ

Společná část maturitní zkoušky zahrnuje dvě zkoušky povinné, a sice: 1) český jazyk a literaturu, 2) cizí jazyk, nebo matematiku. Maturitní zkoušky společné části jsou tvořeny didaktickým testem.

Cizí jazyk si žák vybírá z této nabídky: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu. Žák si může zvolit i takový cizí jazyk, který se sice na škole učí, ale dotyčný žák se mu studijně nevěnoval.

Každý žák si ve společné části maturitní zkoušky může (ale nemusí) zvolit až dvě zkoušky nepovinné, a to z následující nabídky: cizí jazyk (jiný, než v případě povinné zkoušky), matematika (jen v případě, že žák konal povinnou zkoušku z cizího jazyka), matematika rozšiřující. 

Didaktické testy společné části MZ se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

B) Profilová (školní) část MZ

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, tak ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších dvou povinných zkoušek. V případě zkoušek vázaných na didaktický test (český jazyk a literatura, zkouška z cizího jazyka) je na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude.

Nabídka předmětů stanovená ředitelem gymnázia pro výběr dvou povinných zkoušek v profilové (školní) části MZ: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, výtvarná výchova.

Každý žák roudnického gymnázia si musí zvolit dvě povinné zkoušky a dále si může (ale nemusí) zvolit až dvě nepovinné zkoušky. Přitom musí dodržet následující pravidla:

V případě, že žák ve společné (státní) části maturitní zkoušky zvolil jako povinný předmět matematiku, musí si v profilové části zvolit alespoň jeden cizí jazyk.

V případě, že žák ve společné (státní) části maturitní zkoušky zvolil jako povinný předmět matematiku, nemůže si v profilové části zvolit opět matematiku.

V případě, že žák ve společné (státní) části maturitní zkoušky zvolil jako povinný cizí jazyk, nemusí si v profilové části zvolit matematiku.

Český jazyk – profilová část MZ

V profilové části MZ se zkouška z českého jazyka a literatury koná formou ústní zkoušky. Je na rozhodnutí žáka, zda ji konat bude nebo nebude.

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určil ředitel školy maturitní seznam literárních děl.

Z maturitního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl. Tento seznam žák přihlášený k maturitní zkoušce odevzdá do 31. března 2021.

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce jsou následující:

  • žák vybírá 20 literárních děl tak, aby byla zastoupena minimálně 2 díly světová a česká literatura do konce 18. století, minimálně 3 díly světová a česká literatura 19. století, minimálně 4 díly světová literatura 20. a 21. století, minimálně 5 díly česká literatura 20. a 21. století;
  • minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama;
  • seznam žáka může obsahovat maximálně dvě literární díla od jednoho autora.

Ústní zkouška je realizována formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla.  Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Cizí jazyk – profilová část MZ

V profilové části MZ se zkouška z cizího jazyka koná formou ústní zkoušky. Je-li tato zkouška vázána na didaktický test, je na rozhodnutí žáka, zda ji konat bude nebo nebude. Není-li zkouška vázána na didaktický test, musí žák zkoušku konat.

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka stanovil ředitel školy 20 až 30 témat.

Ústní zkouška z cizího jazyka je realizována formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího zadání ke konkrétnímu tématu.

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Výtvarná výchova – profilová část MZ

Maturitní zkouška z výtvarné výchovy je tvořena kombinací obhajoby maturitní práce a ústní zkoušky před zkušební komisí. Příprava k obhajobě maturitní práce trvá společně s přípravou k ústní zkoušce 20 minut. Ústní obhajoba maturitní práce trvá nejdéle 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Maturitní práce je zadávána za podmínek stanovených vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění.

Ostatní předměty – profilová část MZ

Maturitní zkoušky profilové části MZ probíhají u všech ostatních předmětů formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Ředitel školy pro každou zkoušku stanovil 20 až 30 témat.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje.

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Nepovinné zkoušky – profilová část MZ

Pro nepovinné zkoušky profilové (školní) části MZ si žák může (ale nemusí) zvolit z následující nabídky až dva předměty: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, výtvarná výchova.

Forma nepovinných zkoušek je shodná s formou povinných zkoušek.

C) termíny maturitních zkoušek

Didaktické testy 24. až 26.5.
Ústní maturitní zkoušky žáků 4.B 1. až 4. 6.
Ústní maturitní zkoušky žáků 4.A 7. až 11. 6.
Ústní maturitní zkoušky žáků Oktávy 7. až 11. 6.

D) Další pravidla a informace o nové maturitě.

Přihlášku ke společné i profilové části MZ musí student předat řediteli školy nejpozději do 1.12.2020. 

Pravidla konání MZ v jarním období 2021 jsou platná i pro podzimní období 2021.

Podrobné informace o podmínkách konání společné části maturitních zkoušek naleznete na www.cermat.cz

 

V Roudnici nad Labem, dne 12. března 2021 (upraveno na základě změn stanovených MŠMT)

Mgr. Petr Dobeš, ředitel gymnáziaKontaktujte nás

Gymnázium Roudnice nad Labem Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Sídlo:Havlíčkova 175, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO:  46773754

tel.:  416 83 73 20
email:  gym-rce@seznam.cz
Mapa